เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
ธุรกิจเอทานอล

บ.ไทยรุ่งเรืองพลังงาน

ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลอันยาวนานกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจึงให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการใช้พลังงานทดแทน และสานต่อธุรกิจโดยนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลได้แก่ กากน้ำตาลและกากอ้อย  มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากฟอสซิลอันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากกากอ้อยและ กากน้ำตาลรายแรกของโลกนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( NEDO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม( Green Partnership Program )โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสในกากอ้อยหรือที่เรียกว่า cellulosic ethanol ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เป็นต้นแบบแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก

ปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน ตั้งอยู่ที่ อ.วังม่วง จ. สระบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิต  120,000 ลิตร / วัน ( มีแผนขยายกำลังการผลิตเป็น 400 ,000 ลิตร / วัน ในอนาคต )

 
 

The Model Project  for  Ethanol  Production  from  Molasses  and  Bagasse  in  the Sugar Factory in Thailand
( โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและกากอ้อยในโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย )

 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง
  3. เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีต้นกำเนิดจากฟอสซิลอันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกจึงช่วยให้ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
  4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพที่สะอาด
  5. เพื่อริเริ่มการใช้เทคโนโนโลยีในการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบทางการเกษตร ได้แก่ กากน้ำตาลและกากอ้อย


ติดต่อสอบถาม    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน  จำกัด
สำนักงานใหญ่
794 อาคารไทยรวมทุน ชั้น 7  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดโสมนัส   เขตป้อมปราบฯ   กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 282 2022  ต่อ  384   โทรสาร  02 282 5123
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ :  e-mail   chatchai@trrsugar.com

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us |CSR |Sign in Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP