โครงการ ปันความหวาน ความห่วงใย และปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ปี2... more
  (ลิน)น้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม... more
  โครงการปันรักให้น้อง ปี 2... more
  Corporate Social Responsibility (CSR)... more
 
     
โครงการปันรักให้น้อง ปี 2
 
 

             การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองให้ความสำคัญ โดยโครงการ TRE ปันรักให้น้อง ปี 2 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

             โดย โครงการ TRE ปันรักให้น้อง ปี 2 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตสมวัย การสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย และให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

 

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copy Right 2008 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP